محصولات

  • Span

    طول

    I.Overview استر اسیدهای چرب سوربیتان (Span) یک سورفاکتانت غیر یونی در رابطه با گروه های اسیدهای چرب به عنوان قسمت آبگریز و گروه های سوربیتان به عنوان قسمت آب دوست است. استر اسیدهای چرب سوروبیان پلی اکسی اتیلن (20) یک سورفاکتانت غیر یونی در رابطه با گروه های اسیدهای چرب به عنوان قسمت آبگریز و گروه های پلی اتیلن گلیکول اتر سوربیتان به عنوان قسمت آب دوست است. Ⅱ. استانداردهای کیفیت (Polysorbate-80 استاندارد CP2015 را رعایت می کند و سایر سری ها استاندارد USP32 را رعایت می کنند) ...